Sveriges skogsindustri ur ett internationellt perspektiv

Vad är det som händer med den svenska skogen?

Genom att titta på den svenska skogsindustrin genom allmänt etablerade politiska och ekonomiska ramverk får man en förståelse för vad som händer samt hur liknande utveckling skett utomlands.

Extraktiva Industrier

--

--

Aspiring writer and contemplator of life's events!

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Patrick Westöö

Patrick Westöö

Aspiring writer and contemplator of life's events!